Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop 

 

Artikel 1: Algemeen
1. Op alle aanbiedingen van TS Automotive BV zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
2. Naast deze algemene voorwaarden kan TS Automotive BV aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van TS Automotive BV.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij TS Automotive B.V. van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
2. TS Automotive BV heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.


Artikel 3: Offertes
1. De prijsvermeldingen van TS Automotive BV zijn geen offerte.
2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.


Artikel 4: Aanbiedingen
1. Alle op de website van TS Automotive BV vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
2. TS Automotive BV behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.


Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen op de website van TS Automotive BV zijn inclusief 19% BTW.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van TS Automotive BV onder voorbehoud van type of drukfouten. TS Automotive BV heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3. De producten van TS Automotive BV worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.


Artikel 6: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.


Artikel 7: Betaling
1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
2. Voor het geval dat TS Automotive BV een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een rente aan TS Automotive BV verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. TS Automotive BV is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra TS Automotive BV hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.
5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.


Artikel 8: Verzending
1. De producten worden verzonden voor risico van TS Automotive BV. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door DPD / koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar TS Automotive BV, eventueel na opslag bij DP